top of page

Veil of Time Pronunciation Guide

Personal Names

Bridghe - Breej (soft “j”)

 

Cailleach - Kay-luch (emphasis on 1st syllable)

 

Fergus - Fair-gus 

 

Graeme - Gray-em 

 

Ila - Ee-lah

 

Iona - Eye-oh-na 

 

Ma-Khee - Mah-key 

 

Oeric - Yo-rik

 

Radha - Rah-duh

 

Saraid - Sa-ri 

 

Sula - Soo-luh 

 

Talorcan - Tal-or-kun

Place Names

Dal Riada - Dal-ree-ahd-ah 

 

Dunadd - Dun-add

 

Loch Glashan - Loch (ch as in Spanish “h”) Glah-shun

 

Moine Mhor - Mon-ye Vore

 

Scone - Skoon

Miscellaneous

Ainbcellaig - an-be-kay-lig

 

Ban-Druidhe - Bahn dru-id-e 

 

Fraoch - Frewch (hard “ch”, as in loch)

 

Mo Chridhe - Moh cree

 

Samhain - Sah-voon

bottom of page